enter here   30 ปีแห่งการจากไปของ ป. อินทรปาลิต
 
 
first samgler book
 
ในวันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2511 ป. อินทรปาลิต
เจ้าของบทประพันธ์สามเกลออันลือลั่น ได้เสียชีวิตลง ทิ้งไว้
ก็แต่ตัวอักษรหลายแสนหลายล้านตัว ซึ่งปรากฏอยู่ในสามเกลอ
กว่าหนึ่งพันตอน นับเป็นกลไกสำคัญ ที่มีส่วนในการช่วยสร้าง
นักอ่าน นักคิด นักใฝ่รู้ จำนวนมากมายมหาศาลให้กับสังคม
ไทยของเรา
 
 

30 ปีให้หลัง ชมรมนักอ่านสามเกลอ ขอร่วมระลึกถึงนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศ
ไทย และอยากจะชักชวนให้ผู้ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม Web Site แห่งนี้ได้แสดงความคิดเห็น ทัศนะ
ความชื่นชม ความรู้สึกส่วนตัว หรือความอาลัย ที่มีต่อ ป. อินทรปาลิต ไว้ ณ ที่นี้

ท่านสามารถร่วมระลึกถึง 30 ปีแห่งการจากไปของ ป. อินทรปาลิต ได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม
ที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ หลังจากเดือนกันยายนได้ผ่านพ้นไปแล้ว บันทึกถึง ป. อินทรปาลิต ของทุกท่าน
ก็จะถูกจัดเก็บไว้ใน Section "สมาชิกชมรม" เพื่อให้ปรากฏต่อสายตาของผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชม
Web Site แห่งนี้ตลอดไป

นอกจากนี้ ชมรมนักอ่านสามเกลอ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ ป. อินทรปาลิต และหัสนิยายสามเกลออีก
มากมาย ที่กำลังรอทุกๆ ท่านอยู่